Welke vaardigheden toetst de Cito-toets?

De Cito-toets wordt op alle basisscholen in Nederland tegelijkertijd afgenomen onder de leerlingen van groep 8. Doel is om zicht te krijgen op het niveau en de huidige stand van zaken. Maar wat wordt er nu precies getoetst bij de afname van de Cito-toets? Gaat het vooral om inhoud van lesstof, of zijn er ook strategieën die getoetst worden? We gaan je antwoord geven op deze vragen in dit artikel.

 

Cito-toets

Het doel van de Cito-toets is om inzicht te krijgen in het niveau van kinderen. Nevendoel was, tot voor kort, ook om het schooladvies voor de middelbare school vast te stellen. Het schooladvies werd destijds gebaseerd op de Cito-score. Omdat dit niet meer kan (de Cito-toets is verplaatst van februari naar april), is de Cito-toets niet meer heel relevant voor het schooladvies.

Wat de toets wel doet is bekijken in welke mate kinderen lesstof beheersen en op welk niveau ze presteren. Dat is een goede beginsituatie voor de middelbare school, maar ook een goed beeld voor de leerkrachten om te zien wat er met de kennis van hun leerlingen is gebeurd.

Cito-toets inhoud

Domeinen op de Cito-toets

Tijdens de afname van de Cito-toets worden kinderen getoetst op hun kennis en kunde binnen de domeinen rekenen en taal. Er wordt ook studievaardigheden getoetst, maar dat onderdeel is verweven in de andere vakken.

De stof die aan bod komt is dezelfde stof die de leerlingen vanaf medio groep 6 aangeleerd hebben gekregen. Het is niet zo dat de stof die zij in de voorgaande groepen niet nodig is geweest, maar die heeft er altijd voor gediend om deze ‘eindvaardigheden’ onder de knie te kunnen krijgen. Het gaat dan met name om:

  • Rekenen met grote getallen (optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen);
  • Kennis van breuken, kommagetallen en procenten;
  • Kennis van verhoudingen en deze strategischerwijskunnen toepassen;
  • Rekenen met maten, gewichten, tijd en geld;
  • Rekenen met kaarten, tabellen, grafieken;
  • Grammatica;
  • Spelling (werkwoordspelling en gewone spelling van woorden);
  • Woordenschat en begrijpend lezen;
  • Het interpreteren van kaarten, tabellen en grafieken;
  • Het vertalen van informatie naar kaarten, tabellen en grafieken.

Zoals je kunt lezen zitten de studievaardigheden met name in de stukken rekenen en taal met kaarten, tabellen en grafieken. Zijdelings worden ook andere vaardigheden getoetst, zoals het kunnen alfabetiseren en ordenen van informatie.

 

Moet je deze vaardigheden oefenen?

Veel ouders vragen zich af of het noodzakelijk is om de genoemde zaken met kinderen van tevoren te oefenen. Het kan geen kwaad om deze kennis en vaardigheden van tevoren nog eens door te nemen. Al is het maar om oude kennis op te halen. In sommige gevallen is er toch een jaar tot anderhalf jaar overheen gegaan en niet alles wordt altijd herhaald.

Wanneer er dan nog ergens een hiaat ligt, ben je er als ouder op tijd bij en kunnen kinderen de hiaten opvallen. Noodzakelijk is het echter niet. De school bereidt – tenminste, als de school het goed doet – voor op alles wat aan bod komt op de Cito Eindtoets in groep 8. Vaak vallen tijdens de uitslag van de Entreetoets in groep 7 al diverse hiaten op.